Tutlanda societo de junuloj ĝojantaj Esperanton - Japana Esperanto-Junularo

Enkonduko

Profilo

Japana Esperanto-Junularo (JEJ) estas tutlanda asocio de junuloj kiuj interesiĝas pri la lingvo Esperanto.

Statuto

Estraro (oficperiodo: ĝis la fino de marto, 2017)

Kunprezidanto:Seŝimo Masaja
Kunprezidanto:Okunuki Kentaro
Sekretario:Okunuki Kentaro
Kasisto:Hashimoto Kyoko
Redaktoro:Suzuki Kazeto

Adreso

Poŝte:Japana Espearanto-Junularo (JEJ) p.a. Esperanto-Kaikan, Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Wasedamati-12-3, JP-162-0042 Japanio
Retpoŝte:

Ĝiri Kotizon

Japana poŝtoĝira konto, Numero:00140-8-755070
Nomo de konto:JEJ
Jara kotizo:
Regula membro (malpli ol 35-jaraĝa)
1500 enoj
Ĝis mezlernejano
400 enoj
Novmembriĝinto
750 enoj (nur en la unua jaro)
Subtenanto (35-jaraĝa kaj pli)
2000 enoj

Kiel membriĝi?

Informu nin pri necesaj informoj: via plena nomo, naskiĝdato (jaro-monato-dato), adreso kaj retadreso. Poste ĝiru kotizon.
Krome por tio ke nia komunikado glate iru post via membriĝo, bonvolu informi, kiel vi trovis JEJ, kiel vi lernas kaj utiligas la lingvon,
kion vi deziras al JEJ ktp. Kaj se vi havas konton de Skype kaj Facebook, bonvolu informi nin pri tio.

Agadoj

Eldonado de la organo
Membroj ricevas la organon "La Junuloj" en reta versio. Troviĝas multaj kontribuaĵoj krom novaĵoj pri Esperanto.
Kunloĝado
Organizas Komunan Seminarion (KS-n). Ankaŭ organizas landajn kunloĝadojn.
Disendolisto jejanoj
Organizas distribliston kie listanoj retpoŝte interkomunikas kaj babilas.

Historio

1982Komuna seminario komenciĝis laŭ propono de TEJO.
Somero 1991La 10-a Komuna Seminario okazis en urbo Kameoka, gubernio Kioto.
Marto 1992Nia asocio fondiĝis.
Ĉefa agado estis dumonata eldonado de la organo.
Aprilo 1993La asocio oficiale eknomis sin "Japana Esperanto-Junularo (JEJ)".
Somero 1995TEJO aprobis aliĝpeton de JEJ.
Aŭgusto 1996JEJ unuafoje organizis KS-n en urbo Tamano, gubernio Okajama (KS15).
1999Eldonis majan numeron de LJ kun 60 paĝoj.
JEJ organizis KS-n en Wanihama, gubernio Siga (KS 18).
Aŭgusto 2002JEJ organizis KS-n en urbeto Syônan, gubernio Tiba (KS 21).
Novembro 2003Eldonis LJn kun 80 paĝoj.
Majo 2004Haltis eldonon de LJ ekde ĉimonata numero.
Aŭgusto 2005JEJ kaj IPEA, esperanta klubo de Teikyo Heisei Univ., organizis KS-n en urbo Kamogawa, gubernio Tiba (KS 24).
Decembro 2008JEJ organizis KS-n en urbo Jokohamo, gubernio Kanagawa (KS 27).
Majo 2010Reta versio de LJ estis eldonita.
Aprilo 2014Buĝeti por studo en la reta kurso de la Jagelona Universitato.
Julio 2014JEJ lanĉas Jarbultenon en β-versio.
Julio 2014JEJ starigas subvencion por studado en RITE de edukado.net.
Julio 2014JEJ starigas subvencion por Kvalifikaj Ekzamenoj de Esperanto laŭ JEI.